Национална програма " Развитие на системата на предучилищното образование"

Национална програма " Развитие на системата на предучилищното образование"

Национална програма " Развитие на системата на предучилищното образование"

Предучилищното образование е основополагащ етап от развитието на децата. Всяко дете придобива знания, умения и компетентности  с различна скорост и по различен начин, в зависимост от индивидуалните си възможности и интереси. Практическото овладяване на български език от децата в предучилищна възраст е основа на общуването. Резултатите от овладяването на езика и развитието на речта правят възможна бъдещата реализация и обучение на децата в тази насока. Проектът е мотивиран от необходимостта на екипа на ДГ № 32 " Зорница" град Добрич от допълнителна и индивидуална работа с деца, които отчитат по- ниски резултати от останалите заради недостатъчното владеене на български език. По този начин техният старт в училище ще е равностоен с другите деца. Този проект дава възможност всяко дете да се постави в такава образователна среда, където играейки, то ще може да се учи, твори и обогатява познанията си по български език. Превръщането на ученето в игра и начин на изява е процес, в който всяко дете дава най- доброто от себе си, по този начин децата преодоляват психологическата и езикова бариера. В резултат на програмата ние вдъхваме самочувствие и увереност на децата в собствените им сили и способности.

По проекта  в ДГ № 32 " Зорница" град Добрич работят три учителя, с три групи от по осем деца.

Основните цели които учителите са си поставили са:

- успешна адаптация на децата към съвременните изисквания на българското училище,;

- повишаване възможността за успешна реализация на всяко дете;

- партньорство между учител-родител- дете;

Очакваните резултати:

- усвояване от децата на знания, заложени в образователно наравление български език и литература в ДОС за предучилищно образование и подготовка.

- създаване на увереност у децата, че са способни да се справят с трудностите и повишаване желанието им за работа;