За нас

МИСИЯ

       Детска градина № 32 "Зорница" град Добрич полага основите за непрекъснато образование и възпитание на децата като осигурява:

  • Овладяване на ДОС за предучилищна възраст и стандартите на ЕС;
  • Убеждаване на родителите, че присъствието на децата им в детската градина е важен фактор за социалното им и речево развитие;
  • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
  • Развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите им заложби.

ВИЗИЯ

        Детска градина №32 "Зорница" е с 30-годишна история, визията и се оформя като ключов, възпитателно-образователен център, в който основна стратегическа ценност е високото качество на овладените знания, умения и отношения. Тя е конкурентноспособно детско заведение в град Добрич с утвърден престиж и авторитет, собствен облик и традиции в областта на образованието.

През 2017 год. след решение на Общински съвет в Община град Добрич се преобразуват чрез сливане ДГ №32 "Зорница" и ДГ №29 "Любимка". Базата на Детска градина №32 "Зорница" се състои от две отделни сгради. Основната сграда е с адрес ЖК "Строител" до бл. 65, а втората ЖК "Балик", ул. "Теменуга" до бл.24.

В детската градина се обучават и възпитават 229 деца, разпределени в девет възрастови групи. Прилага се хуманно-личностния подход към децата, благодарение на който те стават по-сигурни и по-уверени в своите действия. Формират се знания и умения у децата за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на аграсия и насилие.

Повишаване на качеството на образование и възпитание се реализира чрез повишаване квалификацията на педагогическия екип и разработване на иновативни методи, подходи и проекти.

Детска градина №32 "Зорница" град Добрич е функционираща, гъвкава, отворена система, която гарантира постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа от родителите.

ЦЕЛ

       Формиране на социално отговорни, значими в обществото личности и изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детската градина, осигуряваща равен шанс, достъп и свободен избор за качествено предучилищно образование и възпитание за всички деца.