БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

     Обучението по БДП трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътства през цялото му развитие. Съвременната пътна среда е враждебна за детето, тя е неестествена и противоречива за неговите потребности и вътрешни механизми и физическа защита.

     Малките деца не осъзнават опасностите, които крие пътят. Ето защо, обучението по БДП трябва да доведе до развиването и усъвършенстването на защитните механизми на децата като участници в съвременното пътно движение. Неговата дългосрочна роля е създаването на определен начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само лична безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението. Особено важно е да се схване същността на обучението по БДП като вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражание, личен опит, целенасочено обучение и упражнения.